Algemene voorwaarden


Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Max Trade B.V.
Handelend onder de naam: Beteropenhaardhout.nl
Vestigings- en bezoekadres:
Industrieweg 21
7844 NV Veenoord (Drenthe)
Kvk Meppel: 51783436
BTW nummer: NL.850169677.B01


Artikel 2. Aansprakelijkheid
2.1 Max Trade sluit ieder vorm van aansprakelijkheid uit voor schade toegebracht aan eigendommen van koper.

2.2 Tevens sluit Max Trade iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verbandhoudend met ( verlate ) levering door vervoerder uit.

2.3 Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder.

2.4 Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Max Trade als intermediair optreden.


Artikel 3. Betaling
3.1 De betaling kan of contant aan de chauffeur of per bank. Indien koper per bank betaald dient het bedrag voor het laden van de zaken overgemaakt te zijn. In overleg met Max Trade kan er eventueel per factuur betaald worden.

3.2 Bij betaling per factuur dient de betaling binnen 6 werkdagen na factuurdatum
op rekeningnummer NL87INGB0009353328 ten name van Beteropenhaardhout.nl (Max Trade BV) te Hoogeveen zijn betaald. Tenzij anders overeengekomen.


Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen terzaken van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 5. Aflevering
5.1 Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep geleverd worden.

5.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.

5.3 De ondergrond voor een palletwagen dient ten alle tijde verhard te zijn. Pallets haardhout kunnen niet over gras, zand of (verhard) grind gereden worden. Chauffeur gaat in dat geval over tot levering aan de straat.

5.4 Indien de levering met een kooiaap dient te geschieden, dan bent u als opdrachtgever verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid. De losplaats moet geschikt zijn voor het minimale gewicht van de kooiaap, welke een gewicht heeft van 2 ton, exclusief het gewicht van de lading. Beteropenhaardhout.nl en de vervoerder zijn niet aansprakelijk voor eventuele schades die zijn ontstaan op een andere losplaats dan naast de vrachtwagen. Extra kosten zijn voor uw rekening, als opdrachtgever.

5.5 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de order, conform artikel 4.1 van de Leveringsvoorwaarden van Max Trade. Tevens is Beteropenhaardhout.nl niet verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de pallet.

5.6 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen is hij verplicht Max Trade schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Max Trade de reeds gemaakt kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

5.7 Bij een aflevering op de Wadden Eilanden, Zeeuws-Vlaanderen of in groene/milieu zones berekenen wij een toeslag. Tevens kan voor bovenstaande gebieden worden afgeweken van de standaard levertermijn.

5.8 Annuleren kan enkel wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.

Artikel 6. Klachten/retourzendingen
6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan Max Trade binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Max Trade mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen of retourneren van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Max Trade komen.

6.5. Een vergoeding zal enkel door middel van een kortingscode worden uitgekeerd.

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.